สร้างสุขทุกชีวิตในอาคาร

ไม้อัดเฌอร่า

ประสบการณ์จากผู้ใช้

นวัตกรรมสีเขียว

GREEN DESIGN GREEN LIVING

ก่อนที่ประเทศไทยจะหันมาให้ความสําคัญกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม คุณศิริทิพย์ หาญทวีวงศา นับเป็น สถาปนิกรายแรกๆ ที่เริมตระถึงเรืองการอนุรักษ์ เธอจึงตัดสินใจศึกษาหาความรู้ทางด้านนี้อย่างจริงจัง ในต่างประเทศ แล้วจึงกลับเมืองไทยพร้อมนําความรู้ และประสบการณ์จากการทํางานมาก่อตั้งสํานักงาน สถาปนิกทีคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ปัจจุบันเทรนด์การออกแบบให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง?

“เราสามารถมองเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบอาคารได้อย่างครอบคลุมโดยควรมองในแง่ของวัฏจักรชีวิตของวัสดุและเมื่อวัสดุทั้งหมด มาประกอบกันเป็นอาคาร (building life-cycle) เช่น การเลือกวัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่รีไซเคิลอย่างเดียว แต่มันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงก่อนมาเป็นวัสดุนั้น การขุดเจาะเพื่อให้ได้วัตถุดิบพลังงานหรือผลจากการขนส่งวัสดุ “การใช้พลังงานในการประกอบวัสดุ และเมื่อมาอยู่ในอาคาร วัสดุนั้นช่วยในการประหยัดพลังงาน หรือมีผลต่อคุณภาพอากาศในอาคารมากแค่ไหน และเมื่ออาคารหมดอายุการใช้งาน วัสดุนั้นยังนำไปใช้ต่อได้หรือไม่อย่างไร”

โดยส่วนตัวแล้วคุณคำนึงถึงเร่ืองสิ่งแวดล้อมในสไตล์การออกแบบอย่างไรบ้าง?

“เราจะมุ่งเน้นงานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดหลักและวิธีการของบริษัทจะผสานการวิเคราะห์ ทางพลังงานเข้ากับกระบวนการออกแบบ หรือที่เราเรียกว่า integrated research-design โดยพยายามนำเสนอแบบอาคารที่ตอบสนอง ความต้องการทางด้านการใช้สอย ความสวยงาม และยังตอบรับกับแนวคิดทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ โดยการออกแบบควรตอบรับกับสภาพ ภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและตอบรับกับพื้นที่โครงการ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การวางผังที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ ดูเรื่องแสงแดด และลมธรรมชาติเพื่อช่วยใน การประหยัดพลังงาน การเลือกวัสดุ และ ออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดีซึ่งมีผลกับคนที่อาศัยในอาคารนั้นๆ”

“ไม้” กลายเป็นวัสดุที่กำลังขาดแคลนในปัจจุบัน คุณมีความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรบ้างและวงการสถาปนิกจะแก้ไข ปัญหานี้ได้อย่างไร?

“ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีวันหมดไป หากไม่มีการปลูกทดแทน เพราะฉะนั้น การตัดสินใจเลือกวัสดุของผู้ออกแบบมีผลมาก ซึ่งแนวคิดของ การออกแบบ green สำหรับการใช้ไม้ก็คือ ใช้อย่างมีความรับผิดชอบ ดูว่าสามารถเลือกชนิดของไม้ที่มีการปลูกทดแทนได้เร็ว หรือมาจากป่าที่มี การปลูกทดแทนได้หรือไม่ ซึ่งมาตรฐานขององค์กรต่างชาติบางแห่งมีการรับรองไม้ที่ปลูกจากป่าปลูกทดแทนค่ะ ปัจจุบันในบ้านเรายังไม่แพร่หลาย มากนัก อีกทางเลือกก็คือการใช้วัสดุทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีวัสดุใหม่ๆให้สถาปนิกเลือกค่อนข้างมากค่ะ เช่น วัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ ก็เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกและเป็นหนึ่งในวัสดุทดแทนไม่กี่ชนิดที่ส่งเสริมการออกแบบที่ Green ค่ะ”

วัสดุทดแทนไม้ใหม่ๆมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับไม้จริง?

“เนื่องจากมีวัสดุให้เลือกค่อนข้างมากการตัดสินใจเลือกผู้ออกแบบควรดูจากคุณสมบัติที่ต้องการมากกว่าค่ะ เพราะวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ แตกต่างกัน ปัจจัยหลักๆจะได้แก่ ดูว่ามีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล หรือสามารถนำไปรีไซเคิลได้ไหม วัตถุดิบและกระบวนการผลิตทำภายใน ประเทศหรือไม่ (ลดการขนส่ง) ผลิตโดยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หรือมีส่วนประกอบที่สามารถทดแทนได้รวดเร็ว ในส่วน ของสภาวะแวดล้อมหรือผลกระทบต่ออากาศภายในอาคาร วัสดุนั้นไม่ควรมีสารระเหยที่เป็นพิษ VOCs (Volatile Organic Compound) หรือที่เรียกว่า low-emitting material และฟอร์มัลดีไฮด์ เพราะจะเป็นพิษต่อผู้อาศัยที่จะหายใจเข้าไปได้ค่ะ”


SHERA ply in Media