สร้างสุขทุกชีวิตในอาคาร

ไม้อัดเฌอร่า

ประสบการณ์จากผู้ใช้

ประสบการณ์ของมืออาชีพ 10

คุณเฉลิมยศ ยืนยง และคุณเจริญ แก้วละเอียด
มัณฑนากรอาวุโส บริษัท ทีค จำกัด

Quality Design and Material for the World Class Hospital

งานออกแบบและวัสดุคุณภาพ เพื่อโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก


“การจัดกลุ่มแผนกและพื้นที่ต้องอิงการใช้เวลาขนส่งผู้ป่วยที่สั้นและมีประสิทธิภาพ ไล่เรียงลำดับขั้นของความสกปรกและสะอาดไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งานทุกคนในพื้นที่ส่วนนี้” คุณเฉลิมยศ ยืนยง


“เพื่อให้เป็นไปตามกรอบสากลเรื่องการป้องกันควบคุมการติดเชื้อทั้งในขณะใช้งานและระหว่างงานรื้อถอนปรับปรุงซ่อมแซมขณะที่โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ การเลือกใช้วัสดุก็มีความสำคัญอย่างมาก เราต้องเลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดได้ ไม่มีพื้นผิวหรือรอยต่อวัสดุที่สะสมเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ” คุณเจริญ แก้วละเอียด


หากกล่าวถึงประเภทของอาคารสาธารณะที่เป็นงานท้าทายของสถาปนิกและนักออกแบบแล้ว หนึ่งในงานออกแบบที่ยากและซับซ้อนที่สุดคืออาคารโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นการออกแบบที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีเพื่อตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ กระบวนการรักษา คุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คนมากมายในอาคาร และยังมีโจทย์ด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อมาตรฐานของโรงพยาบาลที่จะสะท้อนความเชื่อมั่น เพราะทุกวินาทีหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วย


คุณเฉลิมยศ ยืนยง และคุณเจริญ แก้วละเอียด สองมัณฑนากรอาวุโสแห่งบริษัท ทีค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบส่วนรักษาพยาบาลและส่วนปฏิบัติการ (Operation Area) โรงพยาบาลมากว่าสิบปี หากเอ่ยชื่อโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมาตรฐานโลกเช่น JCI หรือ HA ในประเทศไทยที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ ล้วนผ่านการออกแบบจากทีมงานบริษัทนี้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะผลงานการออกแบบล่าสุดที่ห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ และงานปรับปรุงส่วนปฏิบัติการต่างๆ ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ


เมื่อถามถึงบทบาทของดีไซเนอร์ในการออกแบบโรงพยาบาล คุณเจริญเล่าว่า “ทีมมัณฑนากรของเราก็เป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวางผังการใช้งานและออกแบบพื้นที่ภายในโดยเฉพาะส่วนปฏิบัติการที่มีความซับซ้อน นอกจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แล้ว สิ่งที่เรามีคือข้อมูลที่อัพเดต เพราะระบบการรักษาและเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นั่นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลถึงงานออกแบบที่ต้องปรับตัวให้เข้าใจกับวิธีการใช้งาน วิธีการรักษา และแม้แต่แนวทางของธุรกิจโรงพยาบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”


ด้านคุณเฉลิมยศกล่าวเสริมว่า “ยิ่งเราต้องทำหน้าที่ผู้ออกแบบพื้นที่สำคัญ ก็ต้องใส่ใจ สังเกต และลงรายละเอียดกับมันจนให้มีความเข้าใจว่า หลักของโรงพยาบาลมีหลักเกณฑ์ กรอบและข้อกำหนดอะไรบ้างพัฒนาการของการรักษาที่เราต้องตามให้ทัน และไม่ทิ้งความสวยงามซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และประเภทการใช้งานของแผนกต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีทั้งกายและใจ นอกจากนั้นการได้แลกเปลี่ยนข้อมูล การทำงานออกแบบกับทางลูกค้าและผู้ใช้งาน การเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ โรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางการรักษา ถึงสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นหรืออนาคตในแง่การออกแบบ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและโจทย์ใหม่ๆ ที่มีความท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะทางเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเอง ก็มีทีมงานพัฒนาโครงการและวิศวกรรมที่คอยประสานงานและศึกษาพัฒนาร่วมกันกับทั้งผู้ใช้งานและผู้ออกแบบตลอดเวลา”


นอกจากเกณฑ์เหล่านี้แล้ว ทีมงานยังอิงมาตรฐานสากลที่ควบคุมคุณภาพของการรักษารวมไปถึงคุณภาพของทรัพยากรอาคารสถานที่ หนึ่งในนั้นคือมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) หมายถึง ระบบตรวจสอบมาตรฐานสากลของโรงพยาบาลที่จะครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการส่วนต่างๆ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา


คุณเฉลิมยศได้ขยายความเกณฑ์ในการออกแบบโรงพยาบาลที่อิงมาตรฐานสากลว่า “เพื่อให้เข้าใจง่าย คือมาตรฐานที่ใช้บริหารจัดการสถานพยาบาล นั้นต้องนำไปสู่คุณภาพการรักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราคือ การบริหารอาคารและสถานที่เพื่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพและสะอาดปลอดเชื้อ ทั้งในด้านเส้นทางขนส่งบุคลากร เวชภัณฑ์ วัตถุและอุปกรณ์ รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานอาคาร เช่น จากอัคคีภัยและการติดเชื้อ สิ่งเหล่านี้เป็นกรอบกว้างของงานออกแบบของเรา โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องที่มีหัตถการทางการแพทย์และห้องผ่าตัดซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของโรงพยาบาล พื้นที่เหล่านี้มีความซับซ้อนเพราะมีข้อกำหนดหลายอย่างตั้งแต่งานวิศวกรรมระบบ เช่น ท่อต่างๆ และเครื่องมือทางการแพทย์ ฟังก์ชันการใช้งาน ขนาดของแต่ละพื้นที่ และยังมีผู้ใช้หลายกลุ่มและการสัญจรของหลายสิ่งประกอบกัน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คนไข้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ที่ต่างต้องขับเคลื่อนอย่างทันท่วงที การจัดกลุ่มแผนกและพื้นที่ต้องอิงการใช้เวลาขนส่งผู้ป่วยที่สั้นและมีประสิทธิภาพ ไล่เรียงลำดับขั้นของความสกปรกและสะอาดไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งานทุกคนในพื้นที่ส่วนนี้ การวางผัง รูปแบบทางสัญจรในอาคาร ความต่อเนื่องระหว่างส่วนต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญและใช้ความเข้าใจและใส่ใจของผู้ออกแบบ”


คุณเจริญอธิบายต่อถึงรายละเอียดว่า “เพื่อให้เป็นไปตามกรอบสากลเรื่องการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ทั้งในขณะใช้งานและระหว่างงานรื้อถอนปรับปรุงซ่อมแซมขณะที่โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ การเลือกใช้วัสดุก็มีความสำคัญอย่างมาก เราต้องเลือกใช้วัสดุที่ทำความสะอาดได้ ไม่มีพื้นผิวหรือรอยต่อวัสดุที่สะสมเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เราเองหลังจากเห็นการรีโนเวตงานโรงพยาบาลมานับครั้งไม่ถ้วน ก็พบว่าแผ่นผนังไม้อัดปิดผิวด้วยแผ่นคอมแพคลามิเนตในห้องผ่าตัดมักขึ้นเชื้อราหรือเห็ดราซ่อนอยู่ด้านหลัง สาเหตุจากความชื้นในงานระบบท่อที่เดินผ่านผนัง การควบแน่นของน้ำภายในผนังเมื่อในห้องผ่าตัดมีการควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำกว่าภายนอกมาก หรือแม้แต่การใช้งานเองที่ต้องชำระล้างคราบของเหลวต่างๆ ในการผ่าตัด เมื่อเราพบวัสดุไม้อัด เฌอร่า หรือ SHERA ply ก็ได้อ่านผลทดสอบและรีบลงมือทดลองวัสดุโดยการแช่น้ำเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และพบว่า SHERA ply ทนน้ำ และไม่ก่อให้เกิดเชื้อราได้จริง ไม่ทำให้เกิดหยดน้ำควบแน่นภายในผนัง ให้พื้นผิวที่เรียบและไม่หดหรือขยายตัวเมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นเปลี่ยนแปลง ทำให้งานเก็บรอยต่อระหว่างแผ่นวัสดุปิดผิวกลุ่มลามิเนตได้ดีที่สุด ลดการเกิดร่องสะสมเชื้อโรค จึงเป็นวัสดุในท้องตลาดที่ ณ ปัจจุบัน ยังตอบโจทย์การใช้งานเป็นผนังห้องผ่าตัดได้มากที่สุดสำหรับเรา”

นวัตกรรมสีเขียว

SHERA ply in Media